یاشار و یاسمین

روی جلد کتاب یاشار و یاسمین

  نوشته ای برای نوجوانان خداوند جهان آفرین نام‌های بسیار دارد که هر یک را جایگاه خطاب و منزلت خاصی است. اما دو نام رحمان و رحیم که مترادف بخشنده و مهربان باشند شان و مقام دگری دارند.پایه و اساس ایثار وفداکاری، دوست داشتن و محبت ورزیدن ا ست که در نهایت به ظهور پدیده [...]


ماهی سیاه کوچک

یادی از محسن رمضانی مدیر انتشارات پدیده

د